Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 27/2010
data dodania 2010-08-12 11:27:16
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zarejestrowanie zamian w statucie spółki - tekst jednolity statutu

Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 22 lipca 2010 roku, o dokonaniu rejestracji zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2010 roku oraz przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki. Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian:

Zmieniono dotychczasową treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
2) Działalność holdingów (74.15.Z),
3) Wydawanie książek (22.11.Z),
4) Wydawanie Gazet (22.12.Z),
5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),
7) Drukowanie gazet (22.21.Z),
8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z),
9) Introligatorstwo (22.23.Z),
10) Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z),
11) Transmisja danych (64.20.C),
12) Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G),
13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
14) Przetwarzanie danych (72.30.Z),
15) Reklama (74.40.Z),
16) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),
18) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),
21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),
24) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
25) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
26) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
27) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
29) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B),
30) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
31) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),
32) Działalność badawczo - rozwojowa (PKD 73),
33) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
34) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 24.14.Z),
35) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
37) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F);
39) Działalność archiwów (PKD 92.51.C);

Na następującą:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),
10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),
12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
25) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
26) Wydawanie Gazet (PKD 58.13.Z),
27) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
33) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
34) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
35) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
36) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
37) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
38) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
39) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
45) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
46) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
47) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
50) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
56) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
59) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
60) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
61) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
63) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
64) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
68) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
69) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
70) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
71) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
72) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
73) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
74) Technika (PKD 85.32.A),
75) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),
76) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
78) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
79) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
80) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
81) Działalność archiwów (PKD 91.01.B).

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony w dniu 14 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH