Strona główna > Spółki > SMS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-02-17 16:11:18
spółka SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna

Zmiana Statutu SMS Kredyt Holding S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. obradujące w dniu 17 lutego 2017 r. dokonało zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono treść § 6 Statutu Spółki.
Było:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.444.750,00 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset (2.889.500) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Jest:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Zmiana Statutu Spółki została dokonana z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH