Strona główna > Spółki > KIN > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2017
data dodania 2017-06-19 14:30:53
spółka Kleba Invest Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu Kleba Invest S.A. w sprawie emisji obligacji serii A2

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. podjął uchwałę nr 25/2017 w sprawie emisji obligacji serii A2 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.500 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Obligacje serii A2 zostaną wyemitowane jako obligacje zwykłe, na okaziciela, niezabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,50%.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii A2 to 30.12.2018 r.. Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

W przypadku dojścia emisji do skutku, najpóźniej w dniu emisji, Emitent złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z tytułu wymagalnych zobowiązań dotyczących zapłaty odsetek i wykupu obligacji serii A2, do maksymalnej wartości wynoszącej 125% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, które zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta.

Emisja, przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 30.06.2017 r.

O przydziale obligacji serii A2 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krystian Jakub Dejk - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH