Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 29/2010
data dodania 2010-09-22 16:18:09
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o zawarciu przez akcjonariuszy Emitenta umowy w sprawie ograniczenia zbywalności akcji Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2010 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza Emitenta - spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie o zawarciu w dniu 15 września 2010 roku umowy pomiędzy Platformą Mediową Point Group S.A. a Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Strony umowy zobowiązały się ograniczyć zbywalność posiadanych przez nich akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią umowy Platforma Mediowa Point Group S.A. zobowiązała się nie zbywać akcji Emitenta w ilości 2 016 901 sztuk (co stanowi 25,94 % kapitału zakładowego Emitenta), natomiast Dom Maklerski IDM S.A. zobowiązał się nie zbywać akcji Emitenta w ilości 390 000 sztuk (co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego Emitenta) - do dnia 31 grudnia 2010 roku chyba, że po cenie wyższej bądź równej 2,50 zł za akcję.
Strony umowy jednocześnie zawarły klauzulę umowną o możliwości dokonywania zakupu dodatkowych akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią umowy powodem jej zawarcia przez strony jest chęć wspierania rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta.

W ocenie Emitenta zawarcie przez akcjonariuszy przedmiotowej umowy ograniczającej możliwość rozporządzania akcjami Emitenta jest wydarzeniem istotnym, które pozytywnie wpłynie na działalność Emitenta głównie poprzez zapewnienie stabilnego akcjonariatu Emitenta. Szczególne znaczenie dla Emitenta ma fakt, iż działalność Emitenta oraz jego strategia na najbliższe lata zostały docenione nie tylko przez doświadczonego inwestora strategicznego jakim jest Platforma Mediowa Point Group S.A., ale także przez znaczną instytucję finansową tj. Dom Maklerski IDM S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Miroslaw Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH