Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 35/2010
data dodania 2010-11-23 14:08:17
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o wyborze Index Copernicus International SA na Partnera Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w realizacji projektu

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 23 listopada 2010 roku Emitent powziął informację, o wyborze Emitenta na Partnera Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wybór Emitenta został dokonany w drodze otwartego naboru przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym etapem projektu będzie zawarcie przez Emitenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozostałych wyłonionych uczestników, porozumienia o partnerstwie, w którym ustalone zostaną szczegóły wspólnej współpracy.
Zgodnie z założeniami projektu celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu o charakterze informatycznym, dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, obejmującego proces i jakość kształcenia, zasoby materialne i niematerialne, wyniki prac naukowych oraz publikacji naukowych i technologicznych.
Udział Emitenta w projekcie będzie obejmował analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego.
Emitent bardzo pozytywnie ocenia decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyborze Emitenta jako partnera w projekcie, w szczególności z uwagi na fakt, iż głównym kryterium decydującym o wyborze partnera było doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze oraz posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych oraz techniczno-organizacyjnych do wykonania zadań w zakresie proponowanym w projekcie. Powyższe oznacza, że strategia Emitenta prowadzona pod nazwą "Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką" przynosi zamierzone rezultaty, a sama działalność Emitenta doceniana jest w szerokim gronie branżowych podmiotów i instytucji.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH