Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 36/2010
data dodania 2010-12-15 14:10:33
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 14 grudnia 2010 r. otrzymał podpisaną przez spółkę pod firmą ICN Polfa Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Zamawiający) umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Zamawiającym (Umowa), której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta na rzecz Zamawiającego części klinicznej i laboratoryjnej badania równoważności biologicznej określonego w Umowie.
Umowa została zawarta na czas wykonania badania, za który uznaje się czas od dnia podpisania Umowy do chwili całkowitego zakończenia badania i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego. Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się między innymi do wykonania planowanego badania zgodnie z uzgodnionym protokołem badania, przeprowadzenia badania w ścisłej zgodności z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami i wytycznymi oraz zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz uzyskania zgody Komisji Bioetycznej, a także zarejestrowania badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych Ministerstwa Zdrowia. Zamawiający zobowiązał się natomiast dostarczyć Emitentowi wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji badania i uzyskania zgód.
Warunki finansowe Umowy oraz odpowiedzialności Emitenta nie odbiegają od standardowych warunków tego typu umów.
Emitent uznaje umowę za istotną przede wszystkim ze względu na jej znaczący wpływ na sytuację gospodarczą i majątkową Emitenta, a także z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy w zakresie badania biorównoważności stanowi sukces w realizacji strategii Emitenta w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH