Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2011
data dodania 2011-01-18 19:38:37
spółka IDH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lutego 2011 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146 budynek D. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikiem.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacji akcji serii H i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2008 roku, oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH