Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2011
data dodania 2011-02-11 12:59:14
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 lutego 2011 roku

Zarząd Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 10 lutego 2011 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego nie mniej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 lutego 2011 roku na godzinę 12:00.

Akcjonariusz zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacji akcji serii H i ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2008 roku, oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (nowy punkt).
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje proponowany tekst uchwały do punktu 9 porządku obrad.

Podstawa prawna:
EBI: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH