Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2011
data dodania 2011-02-25 13:16:38
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rejestracja zmian w Statucie Spółki (dotycząca podziału akcji Emitenta)

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2011 roku Emitent powziął wiadomość o zarejestrowaniu w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 lutego 2011 roku, zmian w Statucie Emitenta, przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 18 stycznia 2011 roku.
Zarejestrowane zmiany Statutu dotyczą podziału akcji Emitenta w stosunku 1:10 poprzez zmianę wartości nominalnej każdej z nich z kwoty 1 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (jedna dziesiąta złotego). W związku z powyższymi zmianami kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 7.775.838,00 zł dzieli się obecnie na 77.758.380 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian:

Zmieniono dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.775.838,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 7.775.838 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 1.050.000.
b) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 1.050.001 do 2.150.000.
c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 2.150.001 do 3.150.000.
d) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000.
e) 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 6.050.001 do 6.411.420.
f) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 6.411.421 do 6.811.420,
g) 964.418 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 6.811.421 do 7.775.838."

Na następującą:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.775.838,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (jedna dziesiąta) złotego każda, w tym:
a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000.
b) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000.
c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000.
d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000.
e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200.
f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200,
g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380."

Zmieniono dotychczasową treść § 7 ust. 5 Statutu:

"5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych poprzez emisje nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oznaczonych jako seria H.

Na następującą:

"5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych poprzez emisje nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (jedna dziesiąta) złotego oznaczonych jako seria H."

Zmieniono dotychczasową treść § 8 Statutu:

" W kapitale zakładowym:
1. Akcje serii A w ilości 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii B w ilości 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii C w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii E w ilości 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii F w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii F oznaczone są numerami od 6.411.421 do 6.811.420.
7. Akcje serii G w ilości 964.418 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G oznaczone są numerami od 6.811.421 do 7.775.838.
8. Akcje serii H w ilości nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii H oznaczone są numerami od 10.017.131 do 10.517.130."

Na następującą:

"W kapitale zakładowym:
1. Akcje serii A w ilości 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii B w ilości 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii C w ilości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D w ilości 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii E w ilości 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii F w ilości 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
7. Akcje serii G w ilości 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
8. Akcje serii H w ilości nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela."

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH