Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 15/2011
data dodania 2011-04-28 14:37:35
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku otrzymał informację o zawarciu (podpisaniu przez wszystkie strony) porozumienia o partnerstwie pomiędzy Emitentem, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako Porozumienie) na mocy którego strony Porozumienia ustaliły szczegóły współpracy w przedmiocie realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej jako Projekt) - o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku.

Na mocy Porozumienia Strony postanowiły utworzyć partnerstwo celem wspólnego realizowania Projektu. Projekt realizowany będzie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W ramach realizacji Projektu głównym zadaniem Emitenta będzie zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego systemu (oprogramowania) dokonującego analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego, a następnie wdrożenie systemu i nadzór nad jego funkcjonowaniem. Stworzone przez Emitenta oprogramowanie będzie częścią przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce.

Strony porozumienia ustaliły, że w ramach podziału środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Projektu Emitent otrzyma na prowadzenie swoich zadań kwotę nie większą niż 2 996 235,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć 00/100).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu zostaną Emitentowi udostępnione w terminach zgodnych z określonym w umowie harmonogramem. Emitent poinformuje o otrzymaniu środków w osobnych komunikatach.

Emitent uznaje Porozumienie jako istotne z uwagi na wysokość otrzymanych przez Emitenta środków finansowych na realizację zadań Emitenta.
Zawarcie Porozumienia ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta, gdyż prowadzi do znacznego umocnienia się pozycji Emitenta pośród branżowych podmiotów i instytucji oraz stanowi znaczny postęp w realizacji przyjętej przez Emitenta strategii "Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką".


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH