Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2011
data dodania 2011-05-13 10:22:21
spółka IDH Spółka Akcyjna

Istotna informacja o otrzymaniu przez Emitenta środków finansowych na realizacje znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 15/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku Emitent przekazuje informację, że w dniu 12 maja 2011 roku otrzymał pierwszą część środków finansowych w kwocie 927 798 PLN (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) celem wykonywania postanowień porozumienia o partnerstwie utworzonym na rzecz realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z porozumieniem w ramach podziału środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Projektu Emitent otrzyma na prowadzenie swoich zadań łącznie kwotę nie większą niż 2 996 235 PLN (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH