Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2011
data dodania 2011-06-20 11:35:09
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego

Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 roku Emitent podpisał ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie list intencyjny, w którym Strony uzgodniły, iż w terminie 14 dni zawrą umowę inwestycyjną określającą warunki objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. akcji Emitenta. Celem inwestycji jest połączenie działalności podmiotów, a tym samym zakończenie procesu poszukiwania inwestora i dokapitalizowania Emitenta.

Strony wstępnie ustaliły, że w przypadku powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 20 czerwca 2011 roku uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji, dotychczasowi akcjonariusze spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. obejmą łącznie co najmniej 1 258 758 380 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji Emitenta o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej co najmniej 62 937 919 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście).

Strony ponadto ustaliły, że w przypadku objęcia przez akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. akcji Emitenta, Emitent nabędzie od akcjonariuszy Internetowego Domu Handlowego S.A. akcje tejże spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. za łączną cenę 59 050 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy).

Spółka Internetowy Dom Handlowy S.A. prowadzi działalność na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce i w chwili obecnej jest znaczącym konkurentem dla największych firm działających w tej branży w Polsce. Internetowy Dom Handlowy dysponuje unikalną technologią i systemem Extended Sites, poprzez który prowadzi 8 sklepów własnych (np. stereo.pl, mareno.pl, edvd.pl) i aż 70 sklepów partnerskich. Jeszcze w tym roku spółka planuje udział w kilku unikalnych i innowacyjnych projektach internetowych. Inwestorem strategicznym spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. jest Dom Maklerski IDM S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH