Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2011
data dodania 2011-08-04 08:31:38
spółka IDH Spółka Akcyjna

Realizacja postanowień umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym przekazuje informację o wykonaniu części postanowień istotnej umowy inwestycyjnej (dalej jako Umowa Inwestycyjna) zawartej przez Emitenta ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH) w dniu 4 lipca 2011 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku.

Emitent informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku otrzymał z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w oferowaniu przez Emitenta akcji Emitenta inwestorom wskazanym przez IDH (dalej jako Inwestorzy) informację, iż w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej objętych zostało przez Inwestorów 77 758 380 akcji serii H oraz 949 668 400 akcji serii I Emitenta po jednostkowej cenie emisyjnej 0,05 zł.
W wyniku realizacji transakcji objęcia akcji serii H oraz serii I Emitenta na podstawie Umowy Inwestycyjnej Emitent pozyskał od Inwestorów łącznie 51 371 339 zł.

Objęte przez Inwestorów akcje Emitenta podlegają umownemu zakazowi sprzedaży (lock up) zgodnie z którym akcje Emitenta nie będą mogły być zbyte do dnia wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (dalej jako ASO), a następnie poniżej ceny:
a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO,
b) 0,09 zł za akcję - w terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO,
c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO,
d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO.

Ponadto, Emitent otrzymał informację o zrealizowaniu zakupu przez Emitenta od Inwestorów łącznie 23 741 710 akcji IDH stanowiących 80,41 % udziału w kapitale zakładowym IDH oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu IDH. Jednostkowa cena jaką Emitent zapłacił za akcje IDH wyniosła 2 zł natomiast łączna cena za zakupione przez Emitenta akcje IDH wyniosła 47 483 420 zł. Emitent dokonał zapłaty za nabyte akcje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii I.

IDH, która stała się spółką zależną Emitenta prowadzi działalność na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce i w chwili obecnej jest znaczącym konkurentem dla największych firm działających w tej branży w Polsce, a także jako jedyna w Polsce dysponuje unikalną technologią i systemem Extended Sites, poprzez który prowadzi 8 sklepów własnych (np. stereo.pl, mareno.pl, edvd.pl) i aż 70 sklepów partnerskich.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH