Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 36/2011
data dodania 2011-08-12 13:23:48
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji akcji serii H oraz I

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii H oraz I przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 77 758 380 akcji serii H oraz nie więcej niż 1 281 706 820 akcji serii I, na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem § 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2011 roku
Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2011 roku
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Seria H: 77 758 380 akcji
Seria I: 1 045 102 820 akcji
Łączna ilość akcji: 1 281 706 820 akcji
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 77 758 380 akcji serii H oraz 1 122 861 200 akcji serii I.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H oraz serii I były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emisje akcji serii H oraz I zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii H oraz serii I 56 inwestorom.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I objęło 36 podmiotów.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji: 587 218,7 zł, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 256 856,70 zł.
b) Wynagrodzenia subemitentów: brak.
c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak do czasu sporządzenia niniejszego raportu.
d) Promocja oferty: brak.
e) Inne koszty: 320 362,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych, 10 000,00 zł opłata notarialna.

Koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego koszty przeprowadzenia emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH