Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 39/2011
data dodania 2011-08-23 14:23:34
spółka IDH Spółka Akcyjna

Udzielenie przez Emitenta poręczeń zobowiązań spółki zależnej

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał podpisane dwie umowy - jedna z nich zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, druga zawarta pomiędzy Emitentem a funduszem inwestycyjnym Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - na mocy których Emitent udzielił następujących poręczeń zobowiązań spółki zależnej od Emitenta - Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie:
1) Spółce Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie:
a) poręczenie spłaty 800 (osiemset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 800 - ostateczny termin zapłaty 31 sierpnia 2011 roku,
b) poręczenie spłaty 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 1250 - ostateczny termin zapłaty 31 stycznia 2012 roku,
c) poręczenie spłaty 700 (siedemset) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 700 - ostateczny termin zapłaty 8 listopada 2011 roku,
d) poręczenie spłaty 325 (trzysta dwadzieścia pięć) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 325 - ostateczny termin zapłaty 28 lutego 2012 roku,
e) poręczenie spłaty 60 (sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 60 - ostateczny termin zapłaty 9 maja 2012 roku,
f) poręczenie spłaty 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 170 do 720 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku,
g) poręczenie spłaty 600 (sześćset) obligacji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 600 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku.
2) Funduszowi Inwestycyjnemu Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie:
a) poręczenie spłaty 2.398 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od 5.595 do 7.992 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku,
b) poręczenie spłaty 400 (czterysta) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od 1 do 400 - ostateczny termin zapłaty 19 marca 2012 roku.

Poręczenia zostały udzielone bezterminowo tj. na okres do całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z powyższych obligacji.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH