Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 41/2011
data dodania 2011-11-02 16:02:35
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) zawiadamia, iż w wyniku dokonanego w dniu 27 października 2011 roku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym w dniu
28 października 2011 roku, zmniejszył się procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym Emitenta oraz w liczbie głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka posiadała 20 169 010 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 25,94% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniały do wykonywania 20 169 010 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 25,94% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, oraz w wyniku objęcia przez Spółkę dodatkowych 61 936 500 sztuk akcji serii I, posiada łącznie 82 105 510 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 6,84% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania 82 105 510 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,84% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Spółka informuje, iż podmioty zależne Spółki nie posiadają akcji Emitenta oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH