Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 44/2011
data dodania 2011-11-08 18:15:38
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - eFund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd eFund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI") z 7.775.838 PLN do kwoty 60.030.979 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło m.in. w wyniku rejestracji 1.045.102.820 akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Wskutek rejestracji akcji serii I oraz na podstawie umowy objęcia akcji serii I z dn. 29.07.2011 r. Spółka stała się właścicielem 235.019.000 akcji serii I.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia tj. 3 listopada 2011 roku Spółka posiada 235.019.000 akcji ICI, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICI i uprawnia do 235.019.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ICI.

Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, Spółka nie posiadała akcji spółki ICI.

Spółka uzależnia dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej.

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji spółki ICI.

Spółka nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH