Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 45/2011
data dodania 2011-11-08 18:16:41
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż 28 października 2011 roku DM IDMSA powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 1.045.102.820 akcji serii I.
Wskutek rejestracji akcji serii I, DM IDMSA pośrednio oraz bezpośrednio nabył akcje spółki ICI SA co spowodowało przekroczenie 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA oraz podmioty od niego zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA.
Aktualnie DM IDMSA pośrednio, poprzez spółkę zależną e-Fund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiada 235.019.000 sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICI SA co uprawnia do wykonywania 235.019.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
Ponadto DM IMDSA bezpośrednio posiada, 18 814 001 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 1,56% ogólnej liczby akcji spółki ICI SA co uprawnia do wykonywania 18 814 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
DM IDMSA wraz z akcjami nabytymi bezpośrednio oraz pośrednio poprzez e-Fund Sp. z o.o. posiada 253 833 001 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 21,14% ogólnej liczby akcji, które uprawniają do wykonywania 253 833 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowi 21,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.
DM IDMSA uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej.
Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. l pkt. 3 lit. c."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH