Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 47/2011
data dodania 2011-11-08 18:22:26
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dariusza Leśniaka-Paducha - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.] informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku nabyłem 305.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 305.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Przed ww. transakcjami nie posiadałem akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Po ww. transakcjach posiadałem 305.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 305.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
Akcje zostały nabyte bez zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie informuję, że w dniu 7 listopada 2011 roku na podstawie umów sprzedaży zbyłem 305.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 305.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
Przed ww. transakcją posiadałem 305.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 305.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Po ww. transakcjach nie posiadam akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Podmiot ode mnie zależny - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 53.388.325 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. stanowiących 4,45% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 4,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH