Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 48/2011
data dodania 2011-11-08 18:23:35
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku Achiliawood Management Limited sprzedała 305.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 305.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Przed ww. transakcjami Achiliawood Management Limited posiadała 405.278.040 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 33,76% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 405.278.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 33,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Po ww. transakcjach Achiliawood Management Limited posiada 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,33% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 100.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH