Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 49/2011
data dodania 2011-11-08 18:24:39
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od spółek Novian S.A. z siedzibą we Wrocławiu, PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, Rowing Capital Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, P.C.H. Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, Dyffryn Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informujemy, że w wyniku umowy zakupu z dnia 7 listopada 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła 127.403.680 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 10,61% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 127.403.680 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Spółka Silva S.A. jest podmiotem zależnym od NOVIAN S.A., w związku z powyższym NOVIAN S.A. pośrednio przekroczył ww. progi. NOVIAN S.A. nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SA bezpośrednio.

Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 53.388.325 akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 4,45% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało 53.388.325 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 180.792.005 akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 180.792.005 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
Spółka Silva S.A. przewiduje zwiększenie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy celem osiągnięcia progu 30,00 % w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie informujemy, że znaczący akcjonariusz SPQR S.A. - spółka PCH capital S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr oraz jedyny akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, a pośrednio Piotr Chmielewski w wyniku ww. zmian posiadają pośrednio ww. progi."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH