Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 50/2011
data dodania 2011-11-09 14:24:17
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od PMA Consulting z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, iż 28 października 2011 roku powzięła informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st, Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H i I .
Wskutek rejestracji akcji serii H i I PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio nabył akcje spółki ICI SA co spowodowało przekroczenie 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
Przed zwiększeniem stanu posiadania PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podmioty od niej zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA.
Aktualnie PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio posiada 103 000 000 sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 8,58% ogólnej liczby akcji ICI SA co uprawnia do wykonywania 103 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od sytuacji rynkowej."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH