Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 52/2011
data dodania 2011-11-16 14:54:59
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji kupna w dniu 7 listopada 2011r. poza rynkiem regulowanym akcji spółki Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"), zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce ICI SA.
Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę zależną e-Fund Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, łącznie 253 833 001 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 21,14% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniały do wykonywania 253 833 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosiło 21,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.

Aktualnie DM IDMSA posiada:
a). bezpośrednio: 196 688 361 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 16,38% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania 196 688 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosił 16,38% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
b). pośrednio poprzez spółkę zależną e-Fund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: 235 019 000 sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICI SA co uprawnia do wykonywania 235.019.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA
DM IDMSA bezpośrednio oraz pośrednio poprzez e-Fund Sp. z o.o. posiada łącznie
431 707 361 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 35,95% ogólnej liczby głosów, które uprawniają do wykonywania 431 707 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowi 35,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
DM IDMSA uzależnia dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia, zarówno pośrednie i bezpośrednie od przyszłej sytuacji rynkowej.
Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c."


Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH