Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 61/2011
data dodania 2011-12-16 21:51:43
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Piotra Mamrowicza, przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust, 1 pkt. 3 oraz w związku z art, 87 ust, 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Piotr Mamrowicz zawiadamia, iż 8 Grudnia 2011 roku na nabył akcje spółki ICI SA co spowodowało przekroczenie 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA.
Przed transakcją Piotr Mamrowicz nie posiadał akcji spółki ICI SA.
Aktualnie Piotr Mamrowicz posiada 103 000 000 sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 8,58% ogólnej liczby akcji ICI SA co uprawnia do wykonywania 103 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A
Piotr Mamrowicz uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od sytuacji rynkowej."

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH