Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 62/2011
data dodania 2011-12-29 14:57:03
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.

Działając zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści:

"Niniejszym, IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewskiej 16, 00-950 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), działając w imieniu utworzonego przez siebie funduszu Idea Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz"), a zarządzanego przez Dom Maklerski IDM S.A.,

informuje, że w wyniku zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 17 listopada 2011 r. umowy wniesienia do portfela inwestycyjnego Funduszu spółki e-Fund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") doszło do pośredniego nabycia przez Fundusz akcji spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 146C, 02 - 305 Warszawie ("ICI").

Na dzień 16 listopada 2011 r. Fundusz nie posiadał pośrednio akcji ICI.

Po zawarciu transakcji na dzień 17 listopada 2011 r., Fundusz posiada pośrednio przez Spółkę ogółem 235 019 000 akcji ICI, co stanowi 19,57% udziału w kapitale zakładowym ICI. Akcje uprawniają do wykonywania 235 019 000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ICI, co daje 19,57% udziału w ogólnej liczbie głosów w ICI.

Fundusz nie posiada informacji o dalszym zamiarze zwiększania udziałów w ICI. Po otrzymaniu informacji o zamiarze zwiększenia udziałów w ICI Fundusz prześle stosowne zawiadomienie"

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH