Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2012
data dodania 2012-04-30 18:05:07
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji akcji serii J

Zarząd spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji Emitenta serii J przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 560 157 688 akcji serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku.

Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem § 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 12.04.2012 Data zakończenia subskrypcji: 17.04.2012
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Seria J: 560 157 688 akcji
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 560 157 688 akcji serii J.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii J były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emisje akcji serii J zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii J 8 inwestorom.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 8 podmiotami:
- Stereo.pl Spółka Akcyjna (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.)
- Kopyt Jarosław
- Achiliawood Management Limited
- Kukowski Piotr
- Serdakowski Witold
- Fundacja Św. Krzysztofa
- IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna
- Dom Maklerski IDM S.A.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH