Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2012
data dodania 2012-05-08 23:54:42
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rejestracja przez sąd podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta i zmiana statutu

Zarząd spółki IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 60.030.979 PLN do kwoty 88.038.863,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 roku.
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ § 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.038.863,40 zł (słownie osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści setnych) i dzieli się na 1.760.777.268 (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym:
a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000.
b) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000.
c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000.
d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000.
e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200.
f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200,
g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380,
h) 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od 77.758.381 do 155.516.760,
i) 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od 155.516.761 do 1.200.619.580.
j) 560.157.688 (słownie pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J."

Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto § 7 ust. 6 oraz § 8 statutu Emitenta. W załączeniu przekazana zostaje aktualna treść statutu spółki.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH