Strona główna > Spółki > IDH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 23/2012
data dodania 2012-05-22 16:31:31
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A., o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku sprzedaży w dniach 17 maja 2012 roku i w dniu 21 maja 2011 roku sprzedałem 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela IDH S.A., stanowiących 24,65% kapitału zakładowego IDH S.A., z których przysługiwało 434.082.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.
Przed ww. transakcjami posiadałem 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela IDH S.A., stanowiących 24,65% kapitału zakładowego IDH S.A., z których przysługiwało 434.082.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.
Po ww. transakcji nie posiadam akcji IDH S.A.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie".

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH