Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 23/2010
data dodania 2010-06-22 13:31:23
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 czerwca 2010 r. Emitent podpisał umowę ramową o współpracy (Umowa) pomiędzy Centrum Doradztwa Ekonomicznego PARTNERS Alina Przyborowska-Bednarowicz z siedzibą w Suwałkach (CDE Partners) a Emitentem (zwanymi łącznie Partnerami). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad ramowych ścisłej współpracy w zakresie doradztwa ekonomicznego, w celu pozyskiwania środków na finansowanie projektów Emitenta.

Partnerzy zobowiązali się do wzajemnego wspierania w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania interesów drugiego Partnera w swoich działaniach. W zakresie działalności handlowej Partnerzy zobowiązali się do zapewnienia (a) współpracy przy pozyskiwaniu środków na nowe cele badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe nowych produktów i usług, (b) realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów oraz ich wdrożenie w asortyment usług Index Copernicus International S.A.

Zobowiązania finansowe wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą uzgadniane odrębnie dla każdego projektu badawczego i etapu prac badawczych oraz wdrożeniowych. Umowę zawarto na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Emitent uznał Umowę, jako umowę istotną, ze względu na możliwości rozwoju Emitenta w związku z współpracą z CDE Partners oraz pozyskanie nowych źródeł finansowania projektów prowadzonych przez Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH