Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 30/2013
data dodania 2013-08-02 10:29:21
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Substantial information regarding subsidiary

Zarząd AerFinance PLC ('Emitent') informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku Emitent uzyskał informacje od podmiotu zależnego AerTech SAS z siedzibą we Francji, iż w dniu 1 sierpnia 2013 do siedziby AerTech SAS zostało doręczone postanowienie sądu handlowego (Tribunal de Commerce) dotyczące objęcia spółki AerTech procedurą kurateli sądowej z związku z rosnącym zadłużeniem przedsiębiorstwa.
Bezpośrednim skutkiem tego orzeczenia jest wyznaczenie przez sąd kuratora (nadzorcy), który przejmuje bezpośrednio podejmowanie wszelkich decyzji operacyjnych w spółce łącznie z zatwierdzaniem płatności oraz zawieraniem i zrywaniem umów. Celem pracy kuratora jest ocena perspektyw przedsiębiorstwa i sporządzenie opinii dla sądu co do ewentualnej likwidacji przedsiębiorstwa. Ocena ta zostanie sporządzona do dnia 30.09.2013

W odniesieniu do powyższego Zarząd Emitenta będzie zabiegał o akceptacje planu restrukturyzacyjnego przez Kuratora oraz w dalszej kolejności przez sąd.
Z uwagi na utratę wpływu na jednostkę zależną, wyniki finansowe nie będą konsolidowane z wynikami grupy w okresie kurateli.

Podstawa Prawna § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


The Board of Directors of AerFinance PLC ('Issuer') informs, that on 1st of August 2013 the Issuer has received the information from AerTech SAS, that on 1st of August 2013 AerTech has received a written court judgment issued by Commercial Court (Tribunal de Commerce). This judgment establishes a court supervisory in respect to AerTech SAS due to increasing liabilities of AerTech.
Direct result of this judgment will be appointment of supervisor (administrator) that will take control of all actions in the company including payments and contractual obligations. The goal of supervisor is to evaluate AerTech's future ability to continue its operation and to prepare its opinion for Commercial Court. This opinion will be presented by 30.09.2013

In relations to above, the Board of Issuer will present to the Administrator the restructuration plan for the AerTech SAS.
Due to the loss of control over AerTech SAS, the Issuer will not consolidate financial results of AerTech with the results of the Group during supervisory period.

Legal Basis: § 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH