Strona główna > Spółki > BVT > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2017
data dodania 2017-04-20 20:36:14
spółka BVT S.A

Przydział obligacji serii C

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. dokonał przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii C. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii C, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 9/2017 z dnia 15 marca 2017 r. Emisja przeprowadzona została w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Łącznie przydzielonych zostało 3.000 (trzy tysiące) obligacji serii C, zabezpieczonych, dwuletnich, o kuponie w wysokości 7,8% brutto w skali roku płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Przydział dokonany został na rzecz 31 osób fizycznych oraz prawnych.

Obligacje zabezpieczone są:
 hipoteką ustanowioną na wierzytelności przysługującej Emitentowi od osoby fizycznej, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą do kwoty 3.556.000,00 zł i hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 817.880,00 zł, wpisanymi odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym. Wartość wierzytelności wynosi 4.295.900 zł.
 zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, o wartości 146.922,96 zł.
 oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”), do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji.

Informacja w zakresie podsumowania subskrypcji zawierająca informacje zgodnie z § 4 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty zakończenia subskrypcji (§ 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH