Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2017
data dodania 2017-04-21 11:06:08
spółka Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści statutu spółki

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 27 439 470,5 zł, wynikający z emisji:

10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł i dzieli się na 284 394 705 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką.
f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką.
g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.


Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 284 394 705
Równolegle Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany § 7 Statutu Spółki, zawierającego dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść §7 Statutu przed zmianami:
㤠7.
Kapitał zakładowy
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 439 470,5 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy )
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką


3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.„
Treść §7 Statutu po zmianach:
㤠7.
Kapitał zakładowy
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.„Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 2 i §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: