Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2014
data dodania 2014-01-17 15:56:58
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2014 r.

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1294369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 13 lutego 2014 roku o godzinie 12.00 (dalej "NWZ" lub "Zgromadzenie") w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany statutu Spółki znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH