Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2017
data dodania 2017-02-17 15:36:28
spółka Kancelaria Medius Spółka Akcyjna

Płatność odsetek od obligacji serii E

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 luty 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 16 luty 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza.

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: