Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2017
data dodania 2017-02-17 16:05:04
spółka SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna

Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 17 lutego 2017 roku („NWZ”), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ. NWZ podjęło wszystkie uchwały zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.
Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast osoby głosujące przeciwko uchwałom nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 podjętym przez NWZ zgłosiły sprzeciwy do każdej z tych uchwał.
Spółka informuje również, iż zgodnie z planowanym porządkiem obrad NWZ podjęło m.in. uchwałę w sprawie umorzenia 52.800 sztuk akcji własnych. Umorzenie tych akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: