Strona główna > Spółki > TLG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2013
data dodania 2013-06-19 19:14:04
spółka Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spólka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2013 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 16.07.2013 roku o godz. 8.30 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 .

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 1, § 6, § 8, § 9 i § 22 Statutu Spółki
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Aleksander Stojek - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Filus - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH