Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2011
data dodania 2011-01-28 10:40:44
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B

Zarząd Emitenta informuje o podjęciu w dniu wczorajszym tj. 27.01.2011 r. Uchwały Zarządu WEALTH BAY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych.

Na mocy uchwały na podstawie udzielonego wcześniej umocowania przez WZA oraz Radę Nadzorczą Emitenta, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych tj. do kwoty 875.000 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Podwyższenie kapitału nastąpiło z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, które wyłączone zostało uchwałą nr 09/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku, a także jego wyłączenie co do akcji serii B znajduje się w § 5a ustęp 6 Statutu Spółki.
Uchwała Zarządu z dnia 27 stycznia 2011 r. określiła cenę emisyjną akcji serii B na poziomie 1,75 zł ( jeden złoty 75/100 gr.).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH