Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 37/2017)

2017.01.11

 

 

Uchwała Nr 37/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia i opublikowania dodatkowej  analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A.
oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnect

 

§ 1

Zarząd Giełdy, po dokonaniu oceny przekazanego przez spółkę
BIOMAX S.A., raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.,  dokumentu zawierającego analizę sytuacji finansowej i gospodarczej
emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, działając na podstawie § 15b
ust. 4 pkt 3) oraz ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zobowiązać spółkę BIOMAX S.A. („Spółka”) do:

1)   zlecenia podmiotowi, spełniającemu wymogi określone w § 15b ust. 1
pkt 1) oraz ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, sporządzenia dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę (w oparciu
o kwartalne dane finansowe Spółki, sporządzone za co najmniej trzy kwartały 2016 r.), a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę BIOMAX S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości; 

2)   opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


§ 2

1.  Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki BIOMAX S.A., oznaczonymi kodem „PLBOMAX00012”, do końca dnia obrotu następującego po dniu ziszczenia się wszystkich poniższych przesłanek:

1)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, skorygowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.;

2)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, oświadczenie zarządu  lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, pozostałe raporty kwartalne za rok 2016 odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta;

3)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, dokumentu
o którym mowa w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały;

4)  powołania osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki;

5)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa
w pkt 4), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

6)  przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa w pkt 4),

7)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, stanowiska rady nadzorczej Spółki (po realizacji wymogów, o których mowa w pkt 4 i 5) odnośnie do zastrzeżeń biegłego rewidenta
zamieszczonych w opinii
z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
w opinii z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2015;

8)  przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie
i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, stanowiska rady nadzorczej Spółki (po realizacji wymogów, o których mowa w pkt 4 i 5) odnośnie do
informacji zamieszczonych w:

a) dokumencie przekazanym raportem bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.;

b) dokumencie, o którym mowa w § 1 pkt 1) niniejszej  uchwały. 

2.  W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki BIOMAX S.A. mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki BIOMAX S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem,
że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2017 r.  Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH