Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


MAGNIFICO S.A. (Uchwała Nr 116/2017)

2017.02.08

Uchwała Nr 116/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect
akcji spółki MAGNIFICO
S.A.

 

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki MAGNIFICO S.A., oznaczone kodem „PLMGNFC00016.

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obrót akcjami spółki MAGNIFICO S.A., o których mowa
w § 1,
podlega zawieszeniu do czasu upływu terminów, o których mowa
w
§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 1362/2016 Zarządu Giełdy z dnia 22 grudnia 2016 r.

§ 4

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2.  Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem
§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 

  

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”), Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ponadto, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu
w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu.

W tym kontekście, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

W dniu 4 kwietnia 2016 r. raportem bieżącym nr 16/2016 spółka MAGNIFICO S.A. („Spółka”) poinformowała o złożeniu rezygnacji przez wszystkich członków rady nadzorczej Spółki, ze skutkiem na koniec dnia 5 kwietnia 2016 r.

Następnie, zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia
28 czerwca 2016 r., prezes jednoosobowego zarządu Spółki złożył rezygnację
z pełnienia swojej funkcji ze skutkiem na koniec dnia 18 lipca 2016 r.

W związku z brakiem powołania przez Spółkę osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad jej działalnością, obrót akcjami Spółki pozostaje zawieszony od dnia 20 lipca 2016 r. (Uchwała Nr 738/2016 Zarządu Giełdy z dnia 19 lipca 2016 r.).

Z uwagi na brak w Spółce osób zarządzających i nadzorujących, w tym osób mogących pełnić funkcje operatora systemu EBI, Spółce został także odebrany dostęp do tego systemu oraz utrzymane zostało zawieszenie obrotu jej akcjami (Uchwała Nr 1097/2016 Zarządu Giełdy z dnia 20 października 2016 r.). 

Dodatkowo, na podstawie Uchwały Nr 1290/2016 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2016 r. obrót akcjami Spółki miał pozostać zawieszony do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Spółki.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Giełdy podjął Uchwałę Nr 1362/2016 w sprawie dalszego zawieszenia obrotu akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego
po dniu ziszczenia się wszystkich poniższych przesłanek:

1)  powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki,

2)  przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących,
o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

3)  przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa w pkt 1),

4)  wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Spółki,

5)  opublikowania przez Spółkę raportów kwartalnych za II i III kwartał 2016 r.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Nr 1362/2016 Zarządu Giełdy, jeżeli przed upływem okresu jednego miesiąca od dnia jej wejścia w życie - czyli przed upływem
23 stycznia 2017 r. - nie zostaną spełnione przez spółkę MAGNIFICO
S.A. wszystkie ww. przesłanki, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może postanowić o wykluczeniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

Mając na uwadze, iż pomimo upływu wskazanego terminu Spółka nie spełniła żadnego z wymogów, o których mowa powyżej, Zarząd Giełdy uznaje, że
w przypadku spółki MAGNIFICO
S.A. zachodzi uporczywe naruszanie przepisów Regulaminu ASO dotyczących jej obowiązków jako emitenta instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect.

Jednocześnie, powyższe okoliczności wskazują na fakt, że spółka MAGNIFICO S.A. nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej. Oznacza to poważne naruszenie podstawowych obowiązków spółki MAGNIFICO S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect, które to naruszenie, w ocenie Zarządu Giełdy, zagraża bezpieczeństwu obrotu instrumentami tej spółki na tym rynku i interesowi uczestników tego obrotu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Zarząd Giełdy uznał, że uporczywe naruszanie przez spółkę MAGNIFICO S.A. przepisów Regulaminu ASO oraz wzgląd
na bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników uzasadnia wykluczenie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH