Uchwały Zarządu


SUMMA LINGUAE S.A. (Uchwała Nr 219/2017)

2017.03.13

Uchwała Nr 219/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G
spółki SUMMA LINGUAE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)  określić dzień 16 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SUMMA LINGUAE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 16 marca 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLSMLNG00010”:

a)     200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii E,

b)     191.130 (stu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy stu trzydziestu) akcji serii F,

c)     150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii G;

2)  notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SUMMALING” i oznaczeniem „SUL”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.