Uchwały Zarządu


AUTO – SPA (Uchwała Nr 228/2017)

2017.03.14

Uchwała Nr 228/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 marca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P
spółki AUTO – SPA S.A.


§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AUTO – SPA S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

1)    4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii A,
2)    99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii E1,
3)    99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii E2,
4)    99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii E3,
5)    36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje serii F,
6)    86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii G,
7)    545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii H,
8)    266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii I,
9)    1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii J,
10)    48.007 (czterdzieści osiem tysięcy siedem) akcji serii K,
11)    29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii L,
12)    48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji serii M,
13)    83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii N1,
14)    83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii N2,
15)    1.361.213 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji serii O,
16)    1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii P.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.