Uchwały Zarządu


AUTO – SPA S.A. (Uchwała Nr 248/2017)

2017.03.20

Uchwała Nr 248/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela

serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P

spółki AUTO – SPA S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 23 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AUTO – SPA S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a) 4.600.000 (czterech milionów sześciuset tysięcy) akcji serii A,

b) 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii B,

c) 99.976 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji serii E1,

d) 99.253 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech) akcji serii E2,

e) 99.253 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech) akcji serii E3,

f) 36.522 (trzydziestu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch) akcji serii F,

g) 86.670 (osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu) akcji serii G,

h) 545.336 (pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji serii H,

i) 266.666 (dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji serii I,

j) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii J,

k) 48.007 (czterdziestu ośmiu tysięcy siedmiu) akcji serii K,

l) 29.478 (dwudziestu dziewięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu) akcji serii L,

m) 48.801 (czterdziestu ośmiu tysięcy ośmiuset jeden) akcji serii M,

n) 83.333 (osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji serii N1,

o) 83.333 (osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji serii N2,

p) 1.361.213 (jednego miliona trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy dwustu trzynastu) akcji serii O,

q) 1.720.000 (jednego miliona siedmiuset dwudziestu tysięcy) akcji serii P,

- pod warunkiem dokonania w dniu 23 marca 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLAUTSP00014”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AUTOSPA” i oznaczeniem „ASP”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.