Uchwały Zarządu


UHY ECA (Uchwała Nr 377/2017)

2017.04.13

Uchwała Nr 377/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 kwietnia 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A, F1 i F2 spółki UHY ECA S.A.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    określić dzień 19 kwietnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki UHY ECA S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a)    106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A,
b)    1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji serii F1,
c)    1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji serii F2
- pod warunkiem dokonania w dniu 19 kwietnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLAUXLM00026”;

2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „UHYECA” i oznaczeniem „ECA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.