Uchwały Zarządu


TOWER INVESTMENTS (Uchwała Nr 378/2017)

2017.04.13

Uchwała Nr 378/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 kwietnia 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    określić dzień 19 kwietnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 13.000 (trzynastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania     w dniu 19 kwietnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLTWRNV00013”;

2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TOWERINV” i oznaczeniem „TOW”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.