Uchwały Zarządu


Uchwała Nr 379/2017

2017.04.13

Uchwała Nr 379/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany Załącznika Nr 2
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 


Zarząd Giełdy działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Giełdy oraz § 10 ust. 2 i § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP))”, uchwalonym Uchwałą Nr 1335/2012 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2012 r.
(z późn. zm.), § 81 otrzymuje brzmienie:
 
㤠81

1.    Transakcje zawierane w alternatywnym systemie obrotu są objęte gwarancją funduszu, o którym mowa w art. 68 Ustawy o obrocie, z wyłączeniem transakcji pakietowych, transakcji odkupu lub odsprzedaży instrumentów finansowych oraz transakcji zawieranych w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji.

2.    Fundusz gwarantujący prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu prowadzony jest przez KDPW_CCP S.A. na podstawie „Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot”.”.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r., pod warunkiem niewyrażenia do dnia 19 kwietnia 2017 r. (włącznie) przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu, o którym mowa w art. 78 ust. 9 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.