Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Uchwała Nr 1343/2016

2016.12.15

Uchwała Nr 1343/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 grudnia 2016 r.


w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych oraz spółek,
których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu

Na podstawie§ 20 ust. 4 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia co następuje:

§ 1

1. Giełda klasyfikuje spółki giełdowe oraz spółki, których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu do jednego z sektorów, w zależności od przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej i odbiorców świadczonych usług.

2. Przy określaniu przedmiotu działalności gospodarczej Giełda bierze pod uwagę w szczególności:

a) strukturę przychodów na podstawie raportów rocznych;
b) strukturę aktywów;
c) numer PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

3. W sytuacjach wątpliwych Giełda może zasięgnąć opinii Komitetu Indeksów Giełdowych.

4. Listę sektorów, o których mowa w ust. 1, określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Na podstawie listy sektorów, o której mowa w ust. 4, Giełda tworzy i aktualizuje sektorowe listy spółek giełdowych oraz spółek, których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu.

6. Wpis spółki na sektorową listę spółek następuje przed dniem pierwszego notowania jej instrumentów finansowych odpowiednio na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zmiany przedmiotu działalności spółki lub odbiorców świadczonych przez spółkę usług, może zostać przeprowadzona zmiana jej klasyfikacji sektorowej.

8. Zmiana klasyfikacji sektorowej danej spółki może być przeprowadzona na wniosek spółki albo przez Giełdę w ramach dorocznego przeglądu klasyfikacji sektorowej spółek.

9. Spółka składa na Giełdę wniosek o zmianę jej klasyfikacji sektorowej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8, wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia ich podania do publicznej wiadomości.

§ 2

Na podstawie sektorowych list spółek, o których mowa w § 1 ust. 5, Giełda w szczególności oblicza i publikuje „Giełdowe Wskaźniki Sektorowe”.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr 183/98 Zarządu Giełdy z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych dla obliczania wskaźników i indeksów giełdowych (z późn. zm.);

2) Uchwała Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek, których akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (z późn. zm.).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1343/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1343/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r.Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH