Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


MAGNIFICO (Uchwała Nr 1362/2016)

2016.12.22

Uchwała Nr 1362/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami
spółki MAGNIFICO S.A.


§ 1

1.    Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia o zawieszeniu obrotu akcjami spółki MAGNIFICO S.A., oznaczonymi kodem „PLMGNFC00016”, do końca dnia obrotu następującego po dniu ziszczenia się wszystkich poniższych przesłanek:

1)    powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki,
2)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
3)    przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa w pkt 1),
4)    wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Spółki,
5)    opublikowania przez Spółkę raportów kwartalnych za II i III kwartał 2016 r.

2.    Jeżeli przed upływem okresu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostaną spełnione przez spółkę MAGNIFICO S.A. wszystkie przesłanki wskazane w ust. 1, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może postanowić o wykluczeniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na akcje spółki MAGNIFICO S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 22 grudnia 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2)    począwszy od dnia 23 grudnia 2016 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki MAGNIFICO S.A., o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

1.    W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających ponowne uzyskanie przez spółkę MAGNIFICO S.A. dostępu do systemu EBI informacja o tym zostanie podana przez Giełdę niezwłocznie do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect.

2.    W przypadku spełnienia przez spółkę MAGNIFICO S.A. przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnect, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1)    Uchwała Nr 1097/2016 Zarządu Giełdy z dnia 20 października 2016 r.;
2)    Uchwała Nr 1290/2016 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem, że postanowienia § 2 pkt 1) wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH