Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


POLSCY INWESTORZY (Uchwała Nr 1379/2016)

2016.12.27

Uchwała Nr 1379/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie upomnienia spółki
POLSCY INWESTORZY S.A.


§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i 3 oraz § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 5 ust. 4.1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę POLSCY INWESTORZY S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, poza obowiązkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych, w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Jednocześnie, zgodnie z przepisami § 17 ust. 3 Regulaminu ASO, informacje bieżące i okresowe, o których mowa powyżej, powinny:
1)    zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
2)    być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych.
Natomiast, zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta.
W powyższym kontekście należy zauważyć, co następuje:
W dniu 1 lipca 2016 r. spółka POLSCY INWESTORZY S.A. („Spółka”, „Emitent”)  opublikowała raport bieżący nr 30/2016 o objęciu za łączną kwotę 20.000 zł obligacji wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Zgodnie z treścią przedmiotowego raportu „cena wykupu obligacji będzie uzależniona od notowań akcji na rynku publicznym”.
Z kolei, w dniu 16 sierpnia 2016 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2016. Raport ten wskazywał na istotne zwiększenie kwoty inwestycji długoterminowych, które zostały ujawnione w bilansie w kwocie 7.020.000 zł, jednak bezpośrednio nie wskazywał przyczyn istotnego wzrostu wartości tej pozycji bilansowej. Tymczasem, zgodnie z § 5 ust. 4.1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, raport kwartalny powinien zawierać zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
Ponadto, jak wyżej wskazano, zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu ASO raport ten powinien zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, a także być sporządzony w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych.
W ocenie Zarządu Giełdy, w związku z brakiem bezpośrednich wyjaśnień dotyczących skokowych wzrostów istotnych pozycji sprawozdań finansowych nie można uznać, że komentarz do ww. raportu kwartalnego zamieszczony przez Emitenta rzetelnie opisywał najważniejsze czynniki i zdarzenia, szczególnie o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki. Konsekwentnie, w ocenie Zarządu Giełdy,
nie można uznać, że raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2016 r. zawierał wszystkie informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób rzetelny i kompletny oraz, że został sporządzony w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych.
Przedmiotowy raport kwartalny za II kwartał 2016 r. został skorygowany przez Spółkę - po interwencji GPW - w dniu 10 listopada 2016 r.
Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności, celem zdyscyplinowania spółki POLSCY INWESTORZY S.A. do prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu na tę spółkę środka dyscyplinującego przewidzianego przepisami Regulaminu ASO - kary upomnienia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH