Strona główna > Statystyki > Informacje o indeksie NCIndex

Informacje o indeksie NCIndex

1. Charakterystyka indeksu
Indeks NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt. Obecnie NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 

2. Zasady obliczania indeksu
Indeks jest obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

wzor1.jpg

S(i) - Pakiet uczestnika indeksu "i" na danej sesji
P(i) - Kurs uczestnika indeksu "'i"' na danej sesji
S(0) - Pakiet uczestnika indeksu "i" na sesji w dniu bazowym
P(0) - Kurs uczestnika indeksu "'i" na sesji w dniu bazowym
K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

Ze względu na to, że indeks NCIndex jest indeksem dochodowym to poniższe operacje rynkowe skutkują zmianami w indeksie:
• podział akcji,
• dywidenda,
• prawo poboru.

Zmiana w indeksie, w przypadku podziału akcji uczestnika indeksu wiąże się z wyznaczeniem nowego pakietu uczestnika indeksu zgodnie z poniższym wzorem: 

wzor2jpg.jpg

S(i) - nowa liczba akcji spółki "i" w portfelu indeksu po podziale
S(i') - dotychczasowa liczna akcji spółki "i" w portfelu indeksu
N - stosunek splitu

Prawo do dywidendy skutkuje wyznaczeniem nowej wartości współczynnika korygującego według wzoru: 

wzor3.jpg 

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą,
D(t) - dywidenda na akcję wypłacana przez spółkę "i" , które na sesji "t+1" po raz pierwszy będą notowane "bez dywidendy"; w przypadku ustalenia dywidendy w walucie obcej, kwota dywidendy zostaje przeliczona na złote przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu "t",
S(i) - liczba akcji spółki "i" w portfelu indeksu,
K(t) - nowa wartość współczynnika korygującego.
K(t') - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego

W przypadku wystąpienia prawa poboru, dochód z tego tytułu jest uwzględniany poprzez wyznaczenie nowej wartości współczynnika korygującego według wzoru: 

wzor4.jpg 

wzor5.jpg 

V(t) - wartość teoretyczna praw poboru z akcji "i", które na sesji "t+1" po raz pierwszy będą notowane "bez prawa poboru"; nie oblicza się
gdy P(e)>P(i),
P(i) - kurs akcji "i" na danej sesji
P(e) - cena akcji nowej emisji z prawem poboru spółki "i"
N(i) - liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji spółki "i"
S(i) - liczba akcji spółki "i" w portfelu indeksu

3. Zasady publikacji
Wartość otwarcia o godz. 9:00, gdy transakcje zawarte na sesji pozwolą wycenić co najmniej 35% kapitalizacji portfela. Kolejne wartości indeksu publikowane są co 5 minut. Wartość zamknięcia, po zakończeniu sesji o godzinie 17:10
W przypadku, gdy anulowanie transakcji giełdowych wpłynęło na wartość indeksu NCIndex, to po sesji giełdowej zostaną powtórnie obliczone i podane do publicznej wiadomości wartości otwarcia, zamknięcia oraz dziennego maksimum oraz minimum tego indeksu. W trakcie sesji giełdowej Giełda nie dokonuje ich powtórnego obliczania.


4. Uczestnicy indeksu
Wyznaczenie uczestników indeksu NCIndex dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. W skład indeksu wchodzą wszystkie spółki, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku akcji NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln PLN, nie znajdują się w upadłości oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentu NC Alert.

5. Wagi uczestników
Pakiety akcji uczestników indeksu (wagi) stanowią wszystkie akcje w wolnym obrocie, w liczbie nie większej niż liczba akcji wprowadzonych do obrotu i są zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji. Wagi największych spółek są ograniczane do poziomu 10%. 

6. Zmiany okresowe
Zmiany okresowe służą aktualizacji listy uczestników oraz ich wag w indeksie w efekcie wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim okresie. Wyznaczenia uczestników indeksu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Wówczas do indeksu kwalifikowane są spółki, które znajdowały się na dzień rankingu w obrocie na rynku NewConnect i nie znajdowały się jednocześnie w upadłości. Operacja zmian okresowych jest przeprowadzana po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. W tym dniu przelicza się współczynnik korygujący indeksu: 

wzor6.jpg

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą
Q(t) - wartość pakietu nowych uczestników indeksu
K(t) - nowa wartość współczynnika korygującego
K(t') - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego


7. Zmiany nadzwyczajne
W szczególnych przypadkach może zostać przeprowadzona nadzwyczajna korekta uczestników indeksów polegająca na dodaniu lub skreśleniu spółki z listy uczestników indeksu. 

Wpisanie nowej spółki na listę uczestników indeksu ma miejsce w przypadku debiutu spółki, po miesiącu od debiutu pod warunkiem spełnienia wymogów zmian okresowych. Pakiety uczestników w indeksach wyznacza się zgodnie z zasadami zmian okresowych. W dniu wpisania nowej spółki na listę uczestników indeksu przelicza się współczynnik korygujący indeksu: 

wzor7.jpg

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą
Q(t) - wartość pakietu nowego uczestnika indeksu
K(t) - nowa wartość współczynnika korygującego
K(t') - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego

Wykreślenie spółki z listy uczestników indeksu skutkuje zmniejszeniem liczby uczestników indeksu. Po zmianie nadzwyczajnej przelicza się współczynnik korygujący indeksu zgodnie z poniższą formułą: 


wzor8.jpg 

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą
Z(t) - wartość pakietu spółki wykreślanej z listy uczestników indeksu
K(t) - nowa wartość współczynnika korygującego
K(t') - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego

Zmiana nadzwyczajna ma również miejsce w przypadku połączenia dwóch lub więcej uczestników jednego indeksu lub podziału uczestnika indeksu na dwie lub więcej spółek. Wówczas zmiana pakietu uczestnika polega na zsumowaniu pakietów dotychczasowych uczestników indeksu w przypadku operacji połączenia, bądź podziału, w przypadku operacji wydzielenia:

S(i) = S(i1) + S(i2)
S(i) - nowa liczba akcji uczestnika "i'" w portfelu indeksu
S(i1) - dotychczasowa liczba akcji uczestnika "'i1"' w portfelu indeksu
S(i2) - dotychczasowa liczba akcji uczestnika "'i2" w portfelu indeksu 


NCIndex – metodologia indeksu akcji NewConnect
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH