Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 19/2013
data dodania 2013-09-30 17:05:22
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również "NWZ") w dniu 30 września 2013 roku.

Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż NWZ dokonało zmiany statutu Spółki w przytoczonym poniżej zakresie:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu

"§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1.294.369 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:

1)100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2)958.201 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
3)89.305 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
4)43.225 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
5)16.556 (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
6)12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
7)12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
8)1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
9)1.259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
10)19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
11)19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
12)15.831 (piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
13)1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
14)1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5".

Przyjęta zmiana § 5 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.308.864,00zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 1.308.864(jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:
1)100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2)958.201 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
3)89.305 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
4)43.225 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
5)16.556 (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
6)12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
7)12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
8)1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
9)1.259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
10)19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
11)19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
12)15.831 (piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
13)1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
14)1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5;
15) nie więcej niż 14.495 (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D."

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH